I. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

 

1. A szabályzat hatálya és módosítása

Jelen Felhasználási feltételek (továbbiakban: Szabályzat) hatálya a www.ingatlannegyed.hu oldalhoz (továbbiakban: Weboldal) kapcsolódóan nyújtott szolgáltatásaira és adatkezelésekre terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a jelen Weboldalon található hivatkozás vezet.

Jelen Szabályzat hatálya csak az oldalt igénybe vevő természetes személy felhasználókra terjed ki.

Cégek (az oldal szolgáltatásait igénybe vevő irodák) esetében a Szolgáltatóval vagy az Üzemeltetővel megkötött szerződések az irányadók azzal, hogy a cégek kötelesek a jelen Szabályzatban foglaltakat tudomásul venni és tiszteletben tartani, különös tekintettel a 3. és 4. pontban foglaltakra.

A Szabályzat módosításának jogát a Szolgáltató fenntartja. A Szolgáltató a módosított szabályzatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

2. A Szolgáltató,

Az ingatlannegyed.hu oldal tulajdonosa, fenntartója ifj. Sisa József. (székhely: 3418. Szentistván, Arany János utca 44.; EV. nyilv.szám:35421890; adószám: 66493738-1-25; info@ingatlannegyed.hu). ; továbbiakban: Szolgáltató). Az oldalon lévő és ahhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás (védjegyek, logók, programok, know-how-k, egyéb szellemi alkotások) jogosultja Sisa József e.v.
A felhasználók adatait az ingatlannegyed.hu üzemeltetője kezeli.

Az Üzemeltető gondoskodik az oldal karbantartásáról, a szolgáltatások nyújtásáról, a felhasználók panaszainak intézéséről. A felhasználók panaszaikkal, kérdéseikkel az oldalon elérhető “elérhetőség” menüpont alatt fordulhatnak az ügyfélszolgálathoz.

3. Irányadó jog

A Szolgáltató Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozás, amely tevékenységét elsősorban a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi. Amennyiben a Szolgáltató tevékenysége – ide értve a reklámozási tevékenységet is – Magyarország határain túlra irányul, a célország joga megfelelően irányadó, azzal, hogy ha valamely jog alkalmazása kiköthető, a Szolgáltató kiköti a magyar jog alkalmazását. Arra az esetre, ha joghatóság kikötésének helye van, a Szolgáltató kiköti a magyar hatóságok és bíróságok joghatóságát.

4. Az oldal szolgáltatása

A Weboldal ingatlan értékesítésre szolgáló adatbázis. A Weboldalra bármely regisztrált felhasználó feltöltheti az eladó vagy kiadó ingatlanának az adatait, és a Weboldalon hirdetési tevékenységet folytathat.

5. Fizetési rendszer

Amennyiben a felhasználó a weboldal szolgáltatásaiért fizet az alábbi lehetőségeket választhatja..:

 • Banki átutalás fizetés
 • Paypal fizetés

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a fizetett szolgáltatásról számlát állít ki, majd azt a Felhasználó(megrendelő) által megadott email címre továbbítja, aki azt kinyomtathatja.

II. Adatkezelés

Tudnivalók ide kattintva érhetőek el

III. Felhasználási feltételek

1. A fiktív felhasználókra vonatkozó  szabályok

Tekintettel arra, hogy az oldal célja valós személyekből álló közösség építése, a Szolgáltató törekszik arra, hogy a regisztrált tagok valós személyek legyenek. Amennyiben a regisztrált felhasználó nem valós természetes személy, a Szolgáltató a regisztrációt törölheti. Amennyiben alapos okkal feltehető, hogy a regisztrált felhasználó nem valós személy, a szolgáltató felszólíthatja arra, hogy személyazonosságát megfelelő módon igazolja. Amennyiben erre a felszólítástól számított egy héten belül nem kerül sor, a Szolgáltató a regisztrációt törölheti.

2. A Szolgáltatás igénybe vételével összefüggő korlátozások, a felhasználó felelőssége

A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el.

A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni. Az alábbi tilalmak a felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak (például bejegyzés, fénykép, videó, más oldalra hivatkozás). A felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy az oldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse.

A felhasználó köteles az oldal használatának szabályait tiszteletben tartani. A Szolgáltató a tilalmat rendszeresen megszegő felhasználót kizárhatja, regisztrációját törölheti.

A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

 • − Tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit;
 • − Tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul
  felhasználja;
 • − Tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;
 • − Tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és
  művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat;
 • − Tartózkodni minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban
  megbotránkozást keltsen;
 • − Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoportot, vagy
  valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoportot vagy annak tagjait csoporthoz tartozásuk miatt sértse, lealacsonyítsa, vagy ellenük gyűlöletre uszítson;
 • − Tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely más személyt – függetlenül annak felhasználói minőségétől – valamely nemzeti,
  etnikai, faji, vallási csoporthoz tartozása, neme, valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoporthoz tartozása miatt sért, lealacsonyít, ellene gyűlöletre uszít.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

 • − Tartózkodni kéretlen levelek („spam”), vagy lánclevelek („hoax”) küldésétől;
 • − Tartózkodni körlevelek küldésétől, kivéve, ha a körlevelek az oldal rendeltetésszerű használatának velejárói;
 • − Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely az oldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;
 • − Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól.

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles különösen:

 • − Tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától;
 • − Tartózkodni olyan tevékenységektől, amely a szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére,
  felhasználására irányul;
 • − Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;
 • − Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;
 • − Tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely saját, vagy más személy termékének vagy szolgáltatásának a reklámozására irányul.

3. Eljárás a felhasználó jogsértő magatartása esetén

Amennyiben a fenti III.2. pontban foglaltakat megsérti, a Szolgáltató jogosult a felhasználó regisztrációjának felfüggesztésére, vagy törlésére. Amennyiben a jogsértés miatt eljárás indul, a Szolgáltató a regisztráció során tudomására jutott, felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró
szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.

A Szolgáltató a regisztráció felfüggesztését, vagy törlését megelőzően felhívja a felhasználót a kifogásolt magatartás abbahagyására, vagy annak bizonyítására, hogy a magatartás nem ütközik a III.2. pontban foglaltakkal. Az értesítés mellőzhető, ha a késedelem el nem hárítható kárral, vagy nyilvánvaló jogsértéssel járna.

Akinek jogait vagy méltányolható érdekeit a felhasználó tevékenysége sérti – így különösen a személyhez fűződő jogaiban sérelmet szenvedett személy, a bűncselekmény, vagy szabálysértés sértettje, valamint a szellemi alkotásokhoz való jog jogosultja –, kérheti a Szolgáltatótól a kifogásolt tartalom eltávolítását, a felhasználóval szemben a szükséges intézkedések megtételét. A kérelmező jogosultságát köteles megfelelő módon igazolni. Amennyiben a jogosultság igazolt, a jogosult kérheti, hogy a szolgáltató a jogsértő tartalmat későbbi eljárás lefolytatása céljából zárolja. Ebben az esetben a jogosultnak az eljárás megindítását 60 napon belül igazolnia kell. A zárolt tartalmat, valamint az azzal összefüggő, szolgáltató által tárolt adatokat szolgáltató az eljáró szerv rendelkezésére bocsátja, az adott szervre és eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

4. Ingatlanok hirdetése

A felhasználó jogosult magánszemélyként a tulajdonában, vagy rendelkezése alatt álló ingatlant, míg Ingatlanközvetítő esetén a rá bízott ingatlant hirdetni. A felhasználó a feladott hirdetésekért a Szolgáltató által meghatározott összegű díjszabást köteles fizetni, amennyiben díjköteles a hirdetés, minden más esetben díjmentes a hirdetés feladása. A fizetés a Szolgáltató által meghatározott módon történik.

Bizonyos szolgáltatások – pl. ingatlanok kiemelése, bizonyos szám felett ingatlanok hirdetése, stb. – csak díjfizetés ellenében vehetők igénybe,

IV. A Szolgáltató felelőssége

1. A szolgáltatás folyamatossága

A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait (felhasználási feltételek, szolgáltatások megváltoztatása, felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa.

2. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása

A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében.

A Szolgáltató a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.

A Szolgáltatás ingyenességéből adódóan a szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

A felhasználók által közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján közvetítő szolgáltatónak minősül.

V. Jogérvényesítés

1. A Szolgáltató eljárása

A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Szolgáltató álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a felhasználót tájékoztatja.

2. A jogérvényesítés módja

A felhasználó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján jogait az alábbi módokon érvényesítheti:

 • − Panaszával fordulhat közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki a panaszt kivizsgálja;
 • − Tiltakozhat az adatok kezelése ellen, mely esetben a Szolgáltató 15 napon belül megvizsgálja a tiltakozást és döntést hoz;
 • − Fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu);
 • − Bírósági úton érvényesítheti igényét.

A személyes adatok védelmének körén kívül eső panaszaival a felhasználó fordulhat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, továbbá igénye érvényesítése érdekében keresetet terjeszthet elő a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.

Összehasonlítandó hirdetések

Összehasonlítom